தமிழகத்தின் பார்வை யார் மீது?அதிக இடங்களை பெறப்போகும் கட்சி எது?தமிழகத்தின் நாடிக்கணிப்பு2016-இன்றிரவு 7மணிக்கு புதியதலைமுறையில்


“தமிழகத்தின் நாடிக்கணிப்பு 2016”: இன்று இரவு 7 மணிக்கு புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியில்....

தமிழகத்தின் பார்வை யார் மீது?

மக்கள் மனதில் இருப்பது என்ன?

அதிக இடங்களை பெறப்போகும் கட்சி எது?

தமிழக வாக்காளர்களின் மன ஓட்டத்தை எடுத்துச்சொல்லும் கருத்துக்கணிப்பு

POST COMMENTS VIEW COMMENTS